กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2546

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562

อื่น ๆ