กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

E-mail : anchalee@paktho.ac.th

นายสหรัฐ อ่อนมิ่ง

ครูอัตราจ้าง

E-mail : saharat@paktho.ac.th