ข้อมูลผู้บริหาร


ผู้บริหารโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

นายศิริชัย ทองหน้าศาล

ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

  093 124 4296

นางสาวเมตตา สารีวงค์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

  082 532 5979

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

นายรัตน์ธีระ โตสัจจวงค์

งานวิชาการ

rateera@paktho.ac.th

นางบุพผา ฉัยยะ

งานกิจการนักเรียน

buppa@paktho.ac.th

นายคงฤทธิ์ นันทบุตร

งานบริหารทั่วไป

konglid@paktho.ac.th

นางสาวฐาปนี ชานุ

งานงบประมาณ

thapanee@paktho.ac.th

นางสาวสุจีรา ศรีสุวรรณ

งานบุคคล

sujeera@paktho.ac.th