รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ในรอบ 6 เดือน