หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การพัฒนาบุคลากร

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ