โรงเรียนปากท่อพิทยาคม สพม.ราชบุรี

โรงเรียนปากท่อพิทยาคมจัดการศึกษาสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 เรียนรู้การดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข ตามศาสตร์พระราชา

การบริการ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

…………………..

การรับสมัครเรียน

ช่องทางรับแจ้งเหตุ/ติดต่อสอบถาม

โครงสร้างการบริหาร

นายศิริชัย ทองหน้าศาล

ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

sirichai@paktho.ac.th

093 124 4296

นางสาวเมตตา สารีวงค์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

metta@paktho.ac.th

082 532 5979

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

นายรัตน์ธีระ โตสัจจวงค์

งานวิชาการ

rateera@paktho.ac.th

0822502700

นางบุพผา ฉัยยะ

งานกิจการนักเรียน

buppa@paktho.ac.th

0979234967

นายคงฤทธิ์ นันทบุตร

งานบริหารทั่วไป

konglid@paktho.ac.th

0924980439

นางสาวฐาปนี ชานุ

งานงบประมาณ

thapanee@paktho.ac.th

0614122699

นางสาวสุจีรา ศรีสุวรรณ

งานบุคคล

sujeera@paktho.ac.th

0645515256

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


การเปิดเผยข้อมูล
การส่งเสริมความโปร่งใส

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี