ประวัติโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

 •  ตราประจำโรงเรียน

เป็นตราอุณาโลม รัศมีโดยรอบ 19 แฉกอยู่เหนือรูปวงกลมภายในวงกลมมีอักษรย่อ ป.ท.พ. อยู่ตรงกลาง ด้านล่างเป็นแถบโค้ง ภายในแถบมีชื่อโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

 • อักษรย่อของโรงเรียน
  ป.ท.พ.
 • ปรัชญาประจำโรงเรียน
  ปญญา นรานํ รตนํ : ปัญญาเป็นดวงแก้วของคน
 • คำขวัญ
  ประพฤติดี มีวิชา กีฬาเด่น

หมายถึง ประพฤติดี มีวินัย มีวิชาความรู้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน พัฒนาทักษะกีฬาตามศักยภาพของผู้เรียน

 • สีประจำโรงเรียน
 • อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มีคุณธรรม จริยธรรม  ใฝ่เรียนรู้

 • ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 

ตั้งอยู่ เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

รหัสไปรษณีย์ 70140 โทรศัพท์ 032-281056 โทรสาร 032-281056
Facebook: โรงเรียนปากท่อพิทยาคม e-mail: compaktho@gmail.com
website: https://www.paktho.ac.th
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประเภทของสถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพ

 • ประวัติโรงเรียน

              โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2500 แรกเริ่มใช้ ศาลาการเปรียญของวัดปากท่อ เป็นสถานที่เรียน มีนายแก้ว อินทะแสน เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน ปีการศึกษา 2504 ได้ย้ายมาตั้ง ที่วัดโคกพระเจริญ อยู่ห่างจากตลาดปากท่อประมาณ 2 กิโลเมตร มีท่านพระครูไพโรจน์ธรรมรังษี เจ้าอาวาสวัดโคกพระเจริญเป็นผู้อุปการะ นับรวมถึงปีการศึกษา 2566 เป็นเวลา 66 ปี

 • ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ                      ติดกับหมู่ที่ 2 ต.ป่าไก่
ทิศใต้                          ติดกับวัดโคกพระเจริญ
ทิศตะวันออก               ติดกับทางรถไฟสายใต้
ทิศตะวันตก                 ติดกับถนนท้าวอู่ทอง

              ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย หมู่ที่ 1-9 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี หมู่ที่ 1-3 ต.วันดาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี หมู่ที่ 1-4 ต.บ่อกระดาน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี หมู่ที่ 1-5 ต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี หมู่ที่ 1-8 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี หมู่ที่ 1-7 ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี หมู่ที่ 1-8 ต.ปากท่อ
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี หมู่ที่ 1-8 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ภาพรวมชุมชนในพื้นที่การบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่างๆ ได้แก่ ความต้องการความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การสร้างระเบียบวินัย อยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลปากท่อ 42 ไร่ 80 ตารางวา

 

              ปัจจุบันโรงเรียนปากท่อพิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1-6 การศึกษาที่ผ่านมามีผู้เรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ 580 คน และคาดการณ์ใน 3 ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีผู้เรียนเฉลี่ย ปีการศึกษาละ 600 คน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ถูกกำหนดให้จัดตั้งเป็นสถานศึกษา ซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเกี่ยวกับความรู้ขั้นพื้นฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทักษะการปฏิบัติ พร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 • ทำเนียบผู้บริหาร
  ตาราง แสดงรายชื่อทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

ลำดับที่

รายชื่อ

ปี พ.ศ. ที่บริหาร

1.

นายแก้ว อินทะแสน

2500 – 2517

2.

นายประสิทธิ์ เชิดชู

2517 – 2521

3.

นายถวิล จันทร์เจริญ

2521 – 2533

4.

นายสุวิทย์ มานิตกุล

2533 – 2535

5.

นายระดม นิลศรี

2535 – 2539

6.

ว่าที่ ร.ต.ไสว ทองภาษี

2539 – 2541

7.

นายวิชัย ซื่อศรีสวัสดิ์

2541 – 2544

8.

นายบัณฑิต เกตุช้าง

2544 – 2546

9.

นายรัตน์ชัย ศรสุวรรณ

2546 – 2552

10.

นายเกษม อุ่นมณีรัตน์

2552 – 2558

11.

นายวินัย  พุ่มบุญทริก

2558 – 2562

12.

นายศิริชัย  ทองหน้าศาล

2562-ปัจจุบัน

 • ตราประจำโรงเรียน