กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


โครงสร้างบุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางบุพผา ฉัยยะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

E-mail : buppa@paktho.ac.th

นางสาวฐาปนี ชานุ

ครู คศ.1

E-mail : thapanee@paktho.ac.th

นางสาวศิริกัลยา โฆสิตมาน

ครูผู้ช่วย

E-mail : sirikanya@paktho.ac.th