กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


โครงสร้างบุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวิชญา พุ่มพวง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

E-mail : wichaya@paktho.ac.th

นางสาวเมจิน มิ่งมิตรสุภาพร

ครู คศ.2

E-mail : meizhen@paktho.ac.th

นางชลดา แหลมน้อย

ครู คศ.2

E-mail : chonlada@paktho.ac.th

นางสาวอรณี พิมพ์สอาด

ครู คศ.2

E-mail : oranee@paktho.ac.th

นางสาวศศิวิมล จันทรักษา

ครู คศ.1

E-mail : sasiwimol@paktho.ac.th