กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


โครงสร้างบุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางศริญทิพย์ สอาดโอษฐ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

E-mail : sarintip@paktho.ac.th

นางพรพรรณ สุจิตต์มาลี

ครู คศ.3

E-mail : pornpan@paktho.ac.th

นางสุพรรษา อังคสุทธิพงษ์

ครู คศ.3

E-mail : supansa@paktho.ac.th

นางสาวทิพย์วรรณ ทัศนา

ครู คศ.2

E-mail : tippawan@paktho.ac.th