กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวขนิษฐา เกษแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-mail : khanittha@paktho.ac.th

นายอนนท์ ทัฬหกิจ

ครู คศ.3

E-mail : anon@paktho.ac.th

นายอานุภาพ กำแหงหาญ

ครู คศ.2

E-mail :
arnuparp@paktho.ac.th

นายนิคม แก้วเจิม

ครู คศ.2

E-mail :
nikom@paktho.ac.th

นางสาวสุจีรา ศรีสุวรรณ

ครู คศ.1

E-mail :
sujeera@paktho.ac.th

นางสาววราพร ชูเส้นผม

ครู คศ.1

E-mail :
waraporn@paktho.ac.th

นางสาวพิมพกานต์ แก้วอัมพร

ครู คศ.1

E-mail :
pimpakarn@paktho.ac.th

นายกิตติกร สุวรรณประทีป

ครู คศ.1

E-mail :
kittikorn@paktho.ac.th