กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายรัตน์ธีระ โตสัจจะวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

E-mail : rateera@paktho.ac.th

นายประพัฒน์ นิสสัย

ครู คศ.1

E-mail : praphat@paktho.ac.th