กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


โครงสร้างบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายคงฤทธิ์ นันทบุตร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

E-mail : konglid@paktho.ac.th

นางสาวภาวิกา สินพิทักษ์

ครู คศ.1

E-mail : pawika@paktho.ac.th

นางสาวเขมจิรา ใจรื่น

ครู คศ.1

E-mail : khemjira@paktho.ac.th