กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายดนุพล อุดมรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

E-mail : danuphol@paktho.ac.th

นางสาวขวัญฤทัย เกษหอม

ครู คศ.1

E-mail : kwunruethai@paktho.ac.th