ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคนสารละลาย พร้อมฮอทเพลท (อุปกรณ์การเรียนการสอน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษและหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีและกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ณ ค่ายสวนนงนุชพัทยา สวนนงนุชพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถกิจกรรมการรถกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.4 – 6 ณ ดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาะบริการอัตราจ้างของโรงเรียน โดยวิธรเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาะบริการครูชาวต่างชาติ ประจำปัการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน STU-MIS Version 2023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างป้ายไวนิลกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนปากท่อพิทยาคม ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศยี่ห้อสตาร์แอร์ รุ่น CR – 365 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ Kids idea workshop set box โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารโรงเรียนปากท่อพิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Inkjet Epson L3210 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง