ประวัติความเป็นมา


ที่ตั้ง / สภาพพื้นที่เขตบริการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบาย

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 2  ถนน ท้าวอู่ทอง  ตำบล ปากท่อ อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ 032-281056 website:  http://www.paktho.ac.th /email: pakthopittayakom@hotmail.com จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2500 นับรวมถึงปีการศึกษา 2564  เป็นเวลา 6๔ ปี

                   ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้

                       ทิศเหนือ                          ติดกับหมู่ที่ 2 ต.ป่าไก่

                       ทิศใต้                             ติดกับวัดโคกพระเจริญ

                       ทิศตะวันออก                     ติดกับทางรถไฟสายใต้

                       ทิศตะวันตก                      ติดกับถนนท้าวอู่ทอง          

ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย หมู่ที่ 1-9 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี หมู่ที่ 1-3 ต.วันดาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี หมู่ที่ 1-4 ต.บ่อกระดาน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี หมู่ที่ 1-5 ต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี   หมู่ที่ 1-8 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี หมู่ที่ 1-7 ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี หมู่ที่ 1-8         ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี หมู่ที่ 1-8 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ภาพรวมชุมชนในพื้นที่การบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่างๆ ได้แก่ ความต้องการความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การสร้างระเบียบวินัย อยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลปากท่อ 42 ไร่ 80 ตารางวา

ปัจจุบันโรงเรียนปากท่อพิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1-6 การศึกษาที่ผ่านมามีผู้เรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ 600 คน และคาดการณ์ใน 3 ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีผู้เรียนเฉลี่ย ปีการศึกษาละ 600 คน

           ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ถูกกำหนดให้จัดตั้งเป็นสถานศึกษา ซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเกี่ยวกับความรู้ขั้นพื้นฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทักษะการปฏิบัติ พร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

ลำดับที่รายชื่อปี พ.ศ. ที่บริหาร
1.นายแก้ว อินทะแสน2500 – 2517
2.นายประสิทธิ์ เชิดชู2517 – 2521
3.นายถวิล จันทร์เจริญ2521 – 2533
4.นายสุวิทย์ มานิตกุล2533 – 2535
5.นายระดม นิลศรี2535 – 2539
6.ว่าที่ ร.ต.ไสว ทองภาษี2539 – 2541
7.นายวิชัย ซื่อศรีสวัสดิ์2541 – 2544
8.นายบัณฑิต เกตุช้าง2544 – 2546
9.นายรัตน์ชัย ศรสุวรรณ2546 – 2552
10.นายเกษม อุ่นมณีรัตน์2552 – 2558
11.นายวินัย  พุ่มบุญทริก2558 – 2562
12.นายศิริชัย  ทองหน้าศาล2562 – ปัจจุบัน

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ชนิดอาคาร/สิ่งก่อสร้างและจำนวนหลัง

 • อาคารเรียนถาวร                                       จำนวน            3      หลัง
 • โรงฝึกงาน 4 หลัง                                      จำนวน             6      หน่วย
 • โรงอาหาร                                              จำนวน             1      หลัง
 • หอประชุม                                              จำนวน             1      หลัง
 • โรงพลศึกษา                                            จำนวน             1      หลัง
 • อาคารคนตรีสากล                                      จำนวน             1      หลัง
 • อาคารสมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง              จำนวน             1      หลัง
 • บ้านพักครู                                              จำนวน           11      หลัง
 • อาคารโดมอเนกประสงค์                               จำนวน             1      หลัง

ข้อมูลห้องเรียน (ประเภทห้องเรียนและจำนวนห้อง)

 • ห้องเรียน                                               จำนวน           37      ห้อง
 • ห้องน้ำ – ห้องส้วม (นอกอาคารเรียน)                 จำนวน           24      ห้อง
 • ห้องคอมพิวเตอร์                                        จำนวน             3      ห้อง
 • ห้องสมุด/ห้องสืบค้น/ห้องสมุดธรรมชาติ               จำนวน             1      ห้อง
 • ห้องวิทยาศาสตร์                                       จำนวน             8      ห้อง
 • ห้องพยาบาล                                           จำนวน             1      ห้อง
 • ห้อง Sound Lab                                      จำนวน             1      ห้อง
 • ห้องธนาคารโรงเรียน                                   จำนวน             1      ห้อง

ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค

 • แหล่งน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาด มีบ่อน้ำตื้น, ถังน้ำซีเมนต์ และสระเก็บน้ำ
 • ไฟฟ้าจากหน่วยงานรัฐ -รัฐวิสาหกิจ
 • โทรศัพท์พื้นฐาน                                        จำนวน              1     เลขหมาย
 • เชื่อมต่อระบบอินตอร์เน็ตด้วย Dial Line
 • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนการสอน       จำนวน           120    เครื่อง
 • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารจัดการ          จำนวน             20    เครื่อง
 • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้น (ห้องสมุด)          จำนวน               8    เครื่อง

จำนวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อัตรากำลังปีการศึกษา 2564)

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 34 คน (จำแนกตามวิทยฐานะ)

ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้จำนวนวิทยฐานะรวม
ครูผู้ช่วยครู คศ.1ชำนาญการชำนาญการ พิเศษเชี่ยวชาญ
1บริหาร-สนับสนุน2112
2ภาษาไทย4134
3ภาษาต่างประเทศ5325
4วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี75117
5คณิตศาสตร์2112
6สังคมศึกษาฯ4224
7สุขศึกษาฯ222
8ศิลปะ2112
9การงานอาชีพ5145
10แนะแนว111
 รวม34215512