PAKTHOPITTHAYAKOM SCHOOL

Loading

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ระบบรับสมัครนักเรียน
เริ่มเปิดรับสมัคร 15 มกราคม 2567
แผนการเรียนแผนการเรียนแผนการเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรอาชีพระยะสั้น

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

สีประจำโรงเรียนสีประจำโรงเรียนสีประจำโรงเรียน

พวกเราคือ ลูกเหลืองดำ